Bestuur

Het bestuur stelt zich voor

Voorzitter :  Dr. T. van der Meulen
Secretaris :  C. Wessels
Penningmeester :  J. F. de Boer
Bestuurslid : Drs. P.J.E. Bootsma
Bestuurslid : M.L. Hintzbergen
Bestuurslid :  Drs. E.M. Meisner
Bestuurslid :  A. Rubingh
Bestuurslid : Drs. M.J.A. Vooijs
Bestuurslid : Drs. D.A. Walsma

Medewerkers:
A. van Deemter, donateursadministratie
W.B. van Rink, verzorging website

Alle bestuursleden, adviseur en medewerkers zijn vrijwilligers. Zij verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

CV's bestuur:


T_vdMeulendr. T. van der Meulenvoorzitter
Tom van der Meulen is geboren te Gerkesklooster, studeerde sociale geografie en planologie aan de VU te Amsterdam, was werkzaam als planologisch onderzoeker in Zeeland en Fryslân. Daarna als docent planologie en stadsgeografie verbonden aan de RUGroningen. In 2012 promoveerde hij op een planologisch/filosofisch proefschrift met de titel "Planning tegen beter weten in". Hierin staat de spanning tussen het doen van weloverwogen keuzes (de illusie dat men autonoom denkt en handelt) enerzijds en het zich onderdeel (doorgaans achteraf, en eveneens doorgaans slechts partieel ) weten van meeromvattende gehelen anderzijds centraal. Meer algemeen is deze spanning een instantie van het deelnemend en waarnemend perspectief. Met Rorty wordt ironie als manier om met deze spanning om te gaan voorgesteld.

Als inwoner van Groningen biedt het handelen van het stadsbestuur hem volop gelegenheid de waarnemersrol in te kleuren. De Vrienden van de Stad Groningen bieden de gelegenheid ook een rol als deelnemer in te vullen. ^top


D.A. WalsmaChris Wesselssecretaris
Chris Wessels (1967) is geboren in Groningen en heeft nog geen dag buiten de Stad gewoond. Werkt nu bij een gemeente in het noorden van de provincie en kan daardoor de ontwikkelingen in de Stad vanuit een Ommelander perspectief aanschouwen. Is in heden en verleden bij allerlei besturen actief geweest in politiek, armoedebestrijding en werk. Vindt het eeuwenoude Groningen nog steeds een levendige, mooie en tintelende stad om trots op te zijn, en is van mening dat juist dat nog lange tijd zo moet blijven.
Nam begin 2014 het secretariaat van de Vrienden op zich. ^top


J.F. de BoerJ.F. de Boer RA RO CIApenningmeester
Jan Fokke de Boer (1948) is geboren en grotendeels getogen in Groningen. Is sinds 1986 Registeraccount en werkte van 1973 tot 1989 in diverse functies bij accountantskantoor Ernst en Young en zijn rechtsvoorgangers. Werkte daarna 3 jaar bij het Ministerie van Justitie in Den Haag als sectoraccountant en was vervolgens gedurende ruim 12 jaar (adjunct)directeur IAD en Corporate Compliance bij Achmea. Na een sabbatical year rondde hij zijn carrière na 8 jaar af in de functie van Manager Internal Audit bij de TU Delft in Delft. Zijn woonplaats is tot 1996 Groningen sinds 1996 woont hij Haren. Zeer verknocht aan Groningen, zijn historie en erfgoederen. Vanaf begin 2016 penningmeester. ^top
 


P.Bootsmadrs. Pieter Bootsmabestuurslid
Pieter Bootsma. geboren 1941, studeerde sociale geografie aan de RUG. Vervolgens leraar aardrijkskunde te Groningen en Dokkum en rector van het Wessel Gansfort College te Groningen vanaf 1977. Beëindigde zijn loopbaan bij het onderwijs als directeur van de Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG) in 2003. Is zeer geïnteresseerd in het wel en wee van zijn woonomgeving, de stad. Houdt rondleidingen door de 17e -eeuwse uitleg van Groningen. Is sinds 2006 bestuurslid van de Vrienden van de Stad.^topT.DuursmaMaria L. Hintzbergenbestuurlid
Geboren in Zwolle (1962) en vanaf 1981 woonachtig in de stad Groningen. Studeerde Bedrijfskundige Informatica en sinds 1980 werkzaam in diverse functies in de gezondheidszorg. Sinds 1990 in het "groot zaikenhoes" in Stad.
Is al meer dan 20 jaar actief op het terrein van burgerparticipatie, o.a. als oprichter en voorzitter van een bewonersorganisatie en voorzitter van een buurtcentrum. Is er van overtuigd dat burgers volwaardige en betrouwbare gesprekspartners kunnen zijn voor het gemeentebestuur en de gemeenteambtenaren. Vroegtijdige betrokkenheid bij plannen voor verandering of vernieuwing in buurt, wijk of stad en het serieus nemen van burgers zijn ingrediënten voor betere plannen én draagvlak. Draagvlak betekent: win-win en dit zal positief bijdragen aan een slagvaardiger gemeentebestuur en bovenal aan onze mooie stad! ^top


P_Nieuwenhuisdrs. E.M. Meisnerbestuurslid
Geboren in Groningen (1953), getogen in Amsterdam, studeerde sociale geografie in Groningen met als afstudeer specialisatie stadsgeografie. Werkte aan de RUG en de toenmalige (avond) leraren opleiding Noordelijke Leergangen. Gepensioneerd leraar Aardrijkskunde in het middelbaar onderwijs met aandacht voor ‘eigen omgevingsonderwijs’, speciaal in de stad Groningen. Tijdens studie en daarna actief in besturen van onderwijsinstellingen, sportverenigingen en de Protestante Gemeente Groningen. ^topA. RubinghAngeniet Rubinghbestuurslid
Geboren en getogen in Zuidwolde Drenthe (1951).
Voor studie- sociologie/planologie verhuisd naar Groningen.
Na een tijd in de provincie gewoond te hebben in 1987 weer ‘in stad’. Gewerkt bij een buurgemeente in diverse functies binnen de ruimtelijke ontwikkeling.
Vanuit belangstelling voor en betrokkenheid met de stad enige jaren geleden donateur geworden van de “Vrienden”. In 2016 toegetreden tot het bestuur.^top
 T.Vooijsdrs. Tineke Vooijsbestuurslid
Geboren in Amsterdam in 1937 en pas in 1990 verhuisd naar Groningen. Daarvoor gewoond in Heerlen, Amsterdam en Nijmegen. Intussen liefhebber van de stad en provincie Groningen. Opleiding: studie geschiedenis en Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam, daarna werkzaam als leraar geschiedenis en Nederlands op diverse opleidingen. In 2000 lid van het bestuur van de Vrienden. Doel: samen met anderen streven naar behoud van waardevolle gebouwen en structuren in de stad Groningen en naar zorgvuldige inpassing van nieuwbouw en nieuwe infrastructuur in een cultuurhistorisch waardevolle omgeving. ^top


D.A. Walsmadrs. D.A. Walsmabestuurslid
Geboren in Groningen (1946), getogen in Zwolle en in Groningen sociologie/planologie gestudeerd. Na een aantal jaren als studieadviseur aan de RUG te hebben gewerkt in 1981 bij de gemeente Groningen in de stadsvernieuwing terecht gekomen. Eerst als projectleider van het zuidelijke deel van de binnenstad, daarna het westeljke, tenslotte coördinator van de hele binnenstad. Heeft zich in die functie verbaasd over het gemak waarmee tot sloop wordt besloten en over het gebrek aan creativiteit en lef van ontwikkelaars. Voelde zich uitgedaagd en is in 1996 als zelfstandig projectontwikkelaar begonnen (eerste project: het redden van pakhuis Engeland aan de Noorderhaven). Heeft zijn bedrijfsactiviteiten in 2012 beëindigd.
Is om belangenverstrengeling te voorkomen ook pas in 2012 tot het bestuur van de “Vrienden” toegetreden. ^top