Statuten

Uit de oprichtingsakte van de Stichting Vrienden van de Stad Groningen

Op heden, de vijfde november 1984, verschenen voor mij,
Meester Herbert van Hoogdalem, notaris ter standplaats de
gemeente Groningen,
de heer Ingenieur Pieter Lauwrens de Vrieze, architect, …
en enkele anderen…
om bij deze akte op te richten een stichting en daarvoor vast
te stellen de volgende statuten

Naam, zetel en duur

Art.1.  de Stichting “Vrienden van de Stad Groningen in de gemeente Groningen voor onbepaalde tijd.

Doel

Art.2.  de stichting heeft ten doel het in de ruimste zin bevorderen van het behoud van het karakter van de stad Groningen in het algemeen en van de kern in het bijzonder.
De stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en excursies;
b. het verzamelen van gegevens van gebouwen, monumenten, stadsgezichten en dergelijke .…;
c. het te bevoegder plaatse openbaren van gedachten en meningen die in de stichting leven;
d. al het overige te doen om het gestelde doel te bereiken.

Geldmiddelen

Art.3.  etcetera.