Agenda

De Stichting Vrienden van de Stad Groningen houdt zich bezig met de ruimtelijke kwaliteit (belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde) van de stad Groningen. Wij vragen aandacht voor ontwikkeling die recht doet aan het historische karakter van de Stad en aandacht heeft voor de omgeving.

De Vrienden richten zich niet alleen op ontwikkelingen in de historische binnenstad, maar geven ook aandacht aan de gehele stad Groningen en haar plaats binnen de Ommelanden.

De Stichting Vrienden van de Stad Groningen heeft geld nodig om haar doelstellingen te verwezenlijken. Daarvoor is ook úw steun nodig!

De Stichting Vrienden van de Stad Groningen nodigt u uit donateur te worden. U ontvangt dan gratis het periodieke informatieblad en regelmatig uitnodigingen voor lezingen en andere activiteiten. De minimum donatie bedraagt € 15,-, liever natuurlijk meer.
Een aanmeldingsformulier vindt u terug op de pagina DONATEUR.

Correspondentieadres:
Stichting Vrienden van de Stad Groningen
Postbus 296
9700 AG Groningen
E-mail: info@vriendenstadgroningen.nl
Bankrekening: NL06 INGB 0000 4473 73

ANBIDe Stichting Vrienden van de Stad Groningen is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling Cultuur. Dat betekent dat uw giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting.
Fiscaalnummer: 8052.25.717 ANBI publicatieverplichting


Bestuur
Voorzitter: Dr. T. van der Meulen Bestuurslid: A. Rubingh    
Secretaris: C. Wessels Bestuurslid: Drs. M.J.A. Vooijs    
Penningmeester a.i.: Dr. T. van der Meulen Bestuurslid:      
Bestuurslid: Drs. P.J.E. Bootsma Bestuurslid:      
Bestuurslid: M.L. Hintzbergen        
Bestuurslid: Drs. E.M. Meisner        
           
Medewerkers:          
A. van Deemter, donateursadministratie        
W.B. van Rink, verzorging website        
         
Alle bestuursleden, adviseur en medewerkers zijn vrijwilligers. Zij verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.
 

CV's bestuur:


T_vdMeulendr. T. van der Meulenvoorzitter
Tom van der Meulen is geboren te Gerkesklooster, studeerde sociale geografie en planologie aan de VU te Amsterdam, was werkzaam als planologisch onderzoeker in Zeeland en Fryslân. Daarna als docent planologie en stadsgeografie verbonden aan de RUGroningen. In 2012 promoveerde hij op een planologisch/filosofisch proefschrift met de titel "Planning tegen beter weten in". Hierin staat de spanning tussen het doen van weloverwogen keuzes (de illusie dat men autonoom denkt en handelt) enerzijds en het zich onderdeel (doorgaans achteraf, en eveneens doorgaans slechts partieel ) weten van meeromvattende gehelen anderzijds centraal. Meer algemeen is deze spanning een instantie van het deelnemend en waarnemend perspectief. Met Rorty wordt ironie als manier om met deze spanning om te gaan voorgesteld.

Als inwoner van Groningen biedt het handelen van het stadsbestuur hem volop gelegenheid de waarnemersrol in te kleuren. De Vrienden van de Stad Groningen bieden de gelegenheid ook een rol als deelnemer in te vullen. ^top


D.A. WalsmaChris Wesselssecretaris
Chris Wessels (1967) is geboren in Groningen en heeft nog geen dag buiten de Stad gewoond. Werkt nu bij een gemeente in het noorden van de provincie en kan daardoor de ontwikkelingen in de Stad vanuit een Ommelander perspectief aanschouwen. Is in heden en verleden bij allerlei besturen actief geweest in politiek, armoedebestrijding en werk. Vindt het eeuwenoude Groningen nog steeds een levendige, mooie en tintelende stad om trots op te zijn, en is van mening dat juist dat nog lange tijd zo moet blijven.
Nam begin 2014 het secretariaat van de Vrienden op zich. ^top


P.Bootsmadrs. Pieter Bootsmabestuurslid
Pieter Bootsma. geboren 1941, studeerde sociale geografie aan de RUG. Vervolgens leraar aardrijkskunde te Groningen en Dokkum en rector van het Wessel Gansfort College te Groningen vanaf 1977. Beëindigde zijn loopbaan bij het onderwijs als directeur van de Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG) in 2003. Is zeer geïnteresseerd in het wel en wee van zijn woonomgeving, de stad. Houdt rondleidingen door de 17e -eeuwse uitleg van Groningen. Is sinds 2006 bestuurslid van de Vrienden van de Stad.^topT.DuursmaMaria L. Hintzbergenbestuurlid
Geboren in Zwolle (1962) en vanaf 1981 woonachtig in de stad Groningen. Studeerde Bedrijfskundige Informatica en sinds 1980 werkzaam in diverse functies in de gezondheidszorg. Sinds 1990 in het "groot zaikenhoes" in Stad.
Is al meer dan 20 jaar actief op het terrein van burgerparticipatie, o.a. als oprichter en voorzitter van een bewonersorganisatie en voorzitter van een buurtcentrum. Is er van overtuigd dat burgers volwaardige en betrouwbare gesprekspartners kunnen zijn voor het gemeentebestuur en de gemeenteambtenaren. Vroegtijdige betrokkenheid bij plannen voor verandering of vernieuwing in buurt, wijk of stad en het serieus nemen van burgers zijn ingrediënten voor betere plannen én draagvlak. Draagvlak betekent: win-win en dit zal positief bijdragen aan een slagvaardiger gemeentebestuur en bovenal aan onze mooie stad! ^top


P_Nieuwenhuisdrs. E.M. Meisnerbestuurslid
Geboren in Groningen (1953), getogen in Amsterdam, studeerde sociale geografie in Groningen met als afstudeer specialisatie stadsgeografie. Werkte aan de RUG en de toenmalige (avond) leraren opleiding Noordelijke Leergangen. Gepensioneerd leraar Aardrijkskunde in het middelbaar onderwijs met aandacht voor ‘eigen omgevingsonderwijs’, speciaal in de stad Groningen. Tijdens studie en daarna actief in besturen van onderwijsinstellingen, sportverenigingen en de Protestante Gemeente Groningen. ^topA. RubinghAngeniet Rubinghbestuurslid
Geboren en getogen in Zuidwolde Drenthe (1951).
Voor studie- sociologie/planologie verhuisd naar Groningen.
Na een tijd in de provincie gewoond te hebben in 1987 weer ‘in stad’. Gewerkt bij een buurgemeente in diverse functies binnen de ruimtelijke ontwikkeling.
Vanuit belangstelling voor en betrokkenheid met de stad enige jaren geleden donateur geworden van de “Vrienden”. In 2016 toegetreden tot het bestuur.^top
 T.Vooijsdrs. Tineke Vooijsbestuurslid
Geboren in Amsterdam in 1937 en pas in 1990 verhuisd naar Groningen. Daarvoor gewoond in Heerlen, Amsterdam en Nijmegen. Intussen liefhebber van de stad en provincie Groningen. Opleiding: studie geschiedenis en Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam, daarna werkzaam als leraar geschiedenis en Nederlands op diverse opleidingen. In 2000 lid van het bestuur van de Vrienden. Doel: samen met anderen streven naar behoud van waardevolle gebouwen en structuren in de stad Groningen en naar zorgvuldige inpassing van nieuwbouw en nieuwe infrastructuur in een cultuurhistorisch waardevolle omgeving. ^top